Uskonnot

Lyhyt johdatus Vietnamin historiaan ja uskontoihin

 

Caodaismi

Caodaismi on vuonna 1926 perustettu vietnamilainen uskonto. Caodaismi perustettiin Ranskan siirtomaavallan aikana, jolloin perinteinen yhteiskunta koki suuria muutoksia ranskalaisten siirtomaaisäntien myötä. Uskonnon perustajien joukossa oli Vietnamin perinteisessä hallinnossa toimineita entisiä mandariineja, jotka ranskalaisten tulon myötä siirrettiin työskentelemään siirtomaahallintoon. Caodaismin syntyhistoria on erityisen mielenkiintoinen juuri siinä, että se kytkeytyy siirtomaayhteiskunnan tapahtumiin hyvin tiiviisti, ja myöskin itsessään ilmentää niitä. Olihan caodaismi uuden, siirtomaayhteiskunnan myötä syntyneen vietnamilaisen siirtomaahallintoeliitin perustama alun alkujaan.   

 

 

Caodaismi yhdistelee teologiassaan buddhalaisia, taolaisia ja konfutselaisia doktriineja. Caodaismi ilmentää nk. kolmen uskonnon traditiota (tam giao), joka on ominainen ei ainoastaan Vietnamille vaan myös Kiinalle. Vietnam oli Kiinan vaikutuksen alla tuhannen vuotta, joten on hyvin ymmärrettävää, että myös uskonnolliset ilmiöt jakavat samankaltaisuuksia. Buddhalaiset munkit tapasivat suorittaa myös taolaisia rituaaleja, ja taolaiset mestarit toisinaan myös buddhalaisia rituaaleja. Uskontojen välinen vuorovaikutus Vietnamissa on ollut aikojen saatossa vahvaa, ja käytäntöihin sekoittui myös perinteisiä vietnamilaisia henkiuskomuksia. Caodaismi ammentaa filosofiansa ja käytäntönsä hyvin vahvasti kolmen uskonnon traditiosta.

 

 

Caodaismi uskontona perustuu meedioihin, jotka välittävät viestejä tuonpuoleisessa asuvilta hengiltä erityisellä meediotekniikalla. Uskonnon Pyhää Kirjaa, "Jumalallisten Viestien Kokoelmaa" voidaan verrata Raamattuun, ja se onkin koottu juuri Cao Dai -jumalan ja ylimpien henkiolentojen välittämistä viesteistä. Uskonto perustuu ajatukselle, että ylin jumala ja muut henkiolennot pystyvät kommunikoimaan suoraan ihmiskunnan kanssa jumalan valitsemien meedioiden välityksellä. Jumalallisten Viestien Kokoelma koostuu kahdesta osasta, ja niissä selitetään uskonnon perustavat ajatukset, organisoitumisesta pelastukseen sekä maailmankaikkeuden rakentumiseen. Jumala ja henkiolennot antavat kuitenkin edelleen myös viestejä tänäkin päivänä. Näitä viestejä opiskellaan ahkerasti, ja niitä pidetään tärkeinä ohjeina siitä, miten ihmisen tulee elämäänsä elää saavuttaakseen pelastuksen.

 

 

Caodaismin kaltaiset henkiviesteihin perustuvat uskonnot ovat tavallinen ilmiö Kiinassa, jossa ne ovat saaneet huomiota akateemisilta tutkijayhteisöiltä. Lähestyn pro gradu -tutkielmassani Puheevuoro hengille caodaismia henkiviestikokoelmien kautta liittäen caodaismin henkiviestikirjallisuuden osaksi maailmanlaajuista uskonnollisen moraalikirjallisuuden tradiota.

 

Caodaismi juhlii Jeesuksen syntymaa

 

Saara Leppänen

 

Uskonnollinen vaino nyky-Vietnamissa

Vietnamissa on periaatteessa uskonnonvapaus, mutta monia uskonnollisia ryhmiä tarkkaillaan intensiivisesti eivätkä ryhmien johtajat ole säästyneet valtion kurinpidollisilta toimilta. Vainon kohteena ovat olleet erityisesti eräät buddhalaiset ryhmät ja kristityt, katoliset sekä vähemmistöalueiden protestantit. Uskonnollisia ryhmiä ei virallisen linjan mukaan syytetä heidän uskontonsa perusteella, vaan syytökset liittyvät yleisimmin valtion vastaiseen toimintaan tai epäjärjestyksen aiheuttamiseen.